• 0231 613 464
 • grigore_ghicavv@yahoo.com

Avizier

cerere_inscriere_clasa_a_IX_a_CN_Ghica

 

INSCRIERI_Bac_august_septembrie_2021_CN_Ghica

 

 

Rezultate_concurs_Secretar_sef_Nr_2368_din_27_05_2021

Anunț concurs post Secretar șef (1 normă) – Nr. 1739 din 28.04.2021

Anunt_concurs_post_Secretar_sef_Nr_1739_din_28_04_2021

 

Nr. 1739  din 28.04.2021

A N U N Ț

 

Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi, județul Botoșani, organizează concurs, în baza HG 286/2011, modificată prin HG 1027/2014, la sediul din Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 41, județul Botoșani, pentru ocuparea unui post contractual vacant, de secretar șef, cu normă întreagă, cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

 

Condiții specifice postului :

 • Studii superioare juridice/ economice/ IT/ administrative/ management
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : 5 ani
 • Cunoștințe de legislație
 • Cunoștințe de operare MS Office (Excel, Word)
 • Cunoștințe salarizare, resurse umane

 

Dosarele se depun la sediul din Dorohoi, str. Grigore Ghica, nr. 41, județul Botoșani, în intervalul 28.04.2021 – 14.05.2021, între orele 10 și 15.

 

Dosarul va conține :

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului unității școlare
 • Copie act de identitate (CI sau pașaport valabil)
 • Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și a altor specializări
 • Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor, în copie
 • Cazierul judiciar, valabil
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

 

Toate documentele vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității sau la tel. 0231613464.

 

Tematica de concurs :

 • Organizarea și funcționarea sistemului național de învățământ preuniversitar
 • Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat
 • Funcțiile didactice, didactice – auxiliare și nedidactice din învățământul preuniversitar
 • Protecția informațiilor clasificate, definiții, informații cu caracter de secret de serviciu
 • Reglementări privind activitatea de soluționare a petițiilor
 • Actele de studii și documentele școlare în învățământul preuniversitar
 • Contractul individual de muncă, salarizare
 • Cunoștințe de legislație privind emiterea deciziilor, a adreselor oficiale și a adeverințelor
 • Cunoștințe de legislație privind acordarea de burse, bani de liceu
 • Cunoștințe generale de arhivare
 • Cunoștințe de operare pe calculator (Excel, Word)
 • Cunoștințe generale de gramatică și ortografie a limbii române

 

PROCEDURA DE DESFĂȘURARE :

 1. Selecția dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba practică
 4. Interviul

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
 • OMENCS nr.5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 53/2003 Codul muncii cu modificările și completările ulterioare
 • HG500/2011 privind registrul general de evidență al salariaților, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 284/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, actualizată
 • Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic-auxiliar din învățământ, cu modificările și completările ulterioare
 • OMECTS nr.5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii și al documentelor gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
 • Ordinul 5576/ oct.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, modificat și completat cu Ordinul 5085/sept 2019 al MECTS
 • HG 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu” actualizată
 • HG 712/2018 de modificarea criteriilor de acordare a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”
 • Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Legea 16/1996 privind Arhivele Naționale, actualizată

 

Etapa de concurs Data/perioada ora
Publicarea anunțului în Monitorul Oficial 28.04.2021
Înscrierea 28.04 – 14.05.2021 10 – 15
Evaluarea dosarelor 17.05.2021 10 – 12
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 17.05.2021 13
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 17.05.2021 13 – 14
Afișarea soluționării contestațiilor 17.05.2021 15
Proba scrisă 25.05.2021 – 2 ore 10 – 12
Proba practică 26.05.2021 – 1 oră 10 – 11
Interviu 27.05.2021 10
Afișarea rezultatelor 27.05.2021 14
Depunerea contestațiilor 27.05.2021 14 – 16
Soluționarea contestațiilor 28.05.2021 9 – 11
Afișarea rezultatelor finale 28.05.2021 12

 

 

 

 

 

 

BURSE_APROBATE_SEM_II_2020_2021

 

 

 

 

 

Anunt burse merit si sociale lit

Anunt burse sociale

Anunt burse studiu

 

 

OME.MS3235.93.2021. organizarea activitatii in unitatile de invatamant

 

Scenarii aprobate CJSU – Adresa nr.1271

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ

Privind selecția beneficiarilor de laptopuri în cadrul

Proiectului privind învățământul secundar ROSE

Sprijin și unitate prin competență spre o carieră europeană de succes (SUCCES)

 

 

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

 

 

 

 

 

Cerere-alocatie-de-stat-pentru-tinerii-care-au-implinit-varsta-de-18-ani

 

 

Conditii_specifice_ocupare_posturi

 

Anunț concurs post paznic (1 normă) – Nr. 1969 din 06.01.2020

Anunt_concurs_post_paznic_Nr_1969_din_06_01_2020

Anunț concurs post îngrijitor (1 normă) – Nr. 1510 din 21.11.2018

Anunt_concurs_post_ingrijitor_Nr_1510_din_21_11_2018